Reasürans Süreçlerinde Kümül Dağılımı Teknolojileri ve Risk Analizi


Günümüz sigorta dünyası uluslararası pazarların gelişimi ve küreselleşme, artan verimlilik ve maliyet düşürme beklentileri, sıkı yasal düzenlemeler, hızlı teknolojik gelişmeler ve artan rekabet koşulları nedeni ile hiç olmadığı kadar baskı altındadır. Yapılan hataların sigorta şirketlerine olan maliyetleri artarken, bu hataların telafi edilebilme imkanları da azalmaktadır. İşte bu artan rekabet koşulları, risk-kazanç dengesinin iyi kurulamadığı şirketler üzerinde yok edici etkiler de doğurabilmektedir. Gelir yaratmak yönünde yaşanan bu zorlu ortam, şirketlere gelirlerini arttırmak kadar maliyetlerini ve kayıplarını da azaltarak kazançlarını optimize etmelerinin ne denli önemli olduğunu hatırlatmaktadır.

Sigorta şirketlerince risk yönetimi faaliyetlerinde kimi zaman riskten tümüyle kaçmak, kimi zaman kaybın oluşma olasılığını ya da oluşması halinde meydana çıkabilecek boyutlarını en aza indirmek, kimi zaman riski üçüncü şahıslara devretmek, kimi zaman ise riski işletme bünyesinde muhafaza etmek kaçınılmaz bir gerekliliktir.

Sigorta şirketlerinin “sürdürülebilir büyüme” hedeflerine ulaşmalarında risklerini etkin bir şekilde belirlemek, ölçmek ve yönetmek son derece önemlidir. Bu çerçevede öz kaynaklarını büyütebilen, güçlü sermaye yapısına sahip ve hesaplarını doğru yapan şirketlerin gerektiği kadar reasürans koruması satın alarak iyi rekabet edebilir olmaya devam edeceği aşikardır.

Şirketlerin yüksek tutarlı riskleri korumak için reasürans koruması satın almasının yanı sıra, yüksek boyutta kümül hasarları (doğal afetler de dahil) korumak adına satın aldıkları reasüransın önemi de tartışılmazdır.

Sigorta şirketleri olası risklerden kendilerini korurken, sınırları sigortalıların mülkiyetiyle çizili belirli bir teminat verir. Oysa fiziki dünyada riskler, mülkiyetlerle sınırlanmaz. Doğru yöntem tek bir “olayda” etkilenecek tüm poliçelerin toplam sigorta bedellerini kümül oluşturarak risk kapsamında tutmak ve hesaplamaktır.

Şirketlerce değişim gösteren kümül risk yönetimi faaliyetlerinin, Ww.Winsure Reinsurance +’ın bir parçası olan “Kümül Dağılım Teknolojisi” ile belirlemeleri oldukça kolaydır. SFS’nin sigorta sektörü reasürans bölümlerinin değişen ihtiyaçlarını ve piyasa koşullarını değerlendirerek geliştirdiği “Kümül Dağılım Teknolojisi” çalışması ile Yangın, Deprem, Sel, Terör ve Hırsızlık gibi risk türlerinde kümül çalışması yapılabilmekte ve böylece sigorta şirketlerinin büyük boyuttaki kümül risklerinin yönetimini daha sağlıklı bir şekilde yapması sağlanabilmektedir. Bu çerçevede sağlanan temel yetkinlikler şu şekilde özetlenebilir;

  • Ww.Winsure Reinsurance +’ın esnek mimari yapısı ile kümül çalışmasına konu olabilecek tüm detay özellikler tanımsal olarak belirlenebilmekte, bu özellik sayesinde gerek kümül çalışma mantığı gerekse ekran görünümünün değiştirilebilir olması rahatlıkla sağlanabilmektedir.
  • Kümül çalışmasına konu olabilecek birçok operasyonel iş sisteme zamanlanmış görev (scheduled task) olarak tanımlanabilmekte, bu sayede gerek zaman maliyeti, gerekse insan gözünden kaçabilecek operasyonel işlerin hatasız olarak sistem tarafından otomatik yapılması sağlanabilmektedir. Örneğin; kümül içerisinde yer alan poliçeye yeni bir zeyil gelmesi veya yeni bir yenileme görmesi durumunda ilgili zeyilin veya yenilemenin de poliçenin bulunduğu ilgili kümüle alınması, vadesi sonlanan poliçelerin ise kümüllerden çıkarılması işlemi gibi.
  • Kümül çalışmasında kümülü oluşturulacak poliçelerin özellikleri tanımsal olarak daha önce belirlenmekte, tanımlanan özelliklerin dışındaki poliçelerin kümüle alınması sistem tarafından otomatik olarak engellenmektedir. Örneğin; İstanbul ili, Beşiktaş ilçesine ait bir kümül tanımlanmış ise, İstanbul ili, Şişli ilçesine ait bir poliçenin ilgili kümüle alınması sistem tarafından engellenir.
  • Ayrıca kümül çalışması sırasında kümül dağılımlarının yapılabileceği gibi çalışma sırasında hareket gören kümüllerin dağılımları da toplu olarak yapılabilmekte, dağılım değiştirme ve ihtiyari şirket tanımlama gibi işlemlerin de yapılabilmesi sağlanabilmektedir.

Sigorta şirketlerinin “sürdürülebilir büyüme” hedeflerine ulaşmaları ve rekabetçi piyasa koşullarında rekabet gücünü arttırmaları için Ww.Winsure Reinsurance +’da geliştirilen “Kümül Risk Takip Sistemi” doğru seçim olacaktır.