Sigortacının Bilgilendirme Yükümlülüğünde Dijitale Yeşil Işık

Yayınlanan yeni yönetmeliğe göre sigorta sözleşmesinde tarafların fiziksel olarak karşı karşıya gelmediği durumlarda sigortacılar dijital “veri saklayıcıları” aracılığıyla sigorta yaptıran kişileri bilgilendirebilecek.

“Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikte; belli bir sigorta ilişkisine girmek isteyen kişilerin, gerek sözleşmenin kurulmasından önce gerekse kurulması sırasında sözleşmenin konusu, teminatları ve diğer özellikleri hakkında oluşabilecek bilgi eksikliklerinin giderilmesi konusunda sigortacıların görevleri düzenleniyor. Aynı zamanda sözleşmenin devamı sırasında ortaya çıkabilecek ve sözleşmenin işleyişi ile ilgili olarak sigorta ettireni, sigortalı veya lehdarı etkileyebilecek nitelikteki değişiklik ve gelişmelerden ilgililerin haberdar edilebilmesi konusunda yöntemler belirleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı imzalı yönetmeliğe göre, sigortacının bilgilendirme yükümlülüğü, sigorta ettirene ve sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen kişilere sözlü ya da yazılı olarak yerine getirilecek. Bilgilendirme yükümlülüğü poliçenin hayata geçirilmesinden önce başlayacak ve sözleşme canlı olduğu sürece devam edecek.

Tarafların, fiziki olarak karşı karşıya gelemeyeceği durumlarda veya işin mahiyetinin gerektirdiği zamanlarda kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla bilgilendirme yapılabilecek. Kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi veya e-Devlet üzerinden kurulacak her türlü araç veya ortam, kalıcı veri saklayıcısı anlamına gelecek. Böylece dijitale de yeşil ışık yakılmış oluyor.

Bu yapılırken, sigortacı, sigorta ettireni yanıltıcı her türlü hal ve davranıştan kaçınacak. Bilgilendirme yükümlülüğünün yerine getirilmediği durumlarda sigorta ettiren sigorta sözleşmesini feshedebileceği gibi, uğradığı zararın tazminini de talep edebilecek. Bilgilendirme yapıldığının ispat yükümlülüğü ise sigortacıda.

Sözleşme hayata geçmeden makul bir süre önce sigortadan faydalanacak kişilere sigortanın kapsamı, işleyişi ve tazminat ödeme kurallarına ilişkin özet bilgileri içeren bilgilendirme metni verilecek. Bakanlık, bu metnin kapsam ve içeriğini belirleme konusunda yetkili kuruluş olacak. Bilgilendirmenin yazılı yapılması durumunda metin en az 2 yazılı nüsha olarak düzenlenecek. Veri saklayıcısı aracılığıyla bilgilendirme yapılırsa, metni kaydetmekle yükümlü olan sigortacı olacak. Bilgilendirmenin çağrı merkezi aracılığı veya telefonla yapılması halinde görüşme manyetik veya dijital ortamda kayıt altına alınacak.

Aynı zamanda sigortacı, mevzuattaki değişiklikler başta olmak üzere, iflas veya tasfiyesini, ilgili branşlarda yapılan ruhsat iptallerini, tüm branşlarda sözleşme yapma yetkisinin kaldırıldığını ve sigorta sözleşmesinin devamı sırasında ortaya çıkabilecek, sigorta ettiren ile sigorta sözleşmesinden yararlanacak kimselerin hak, borç ve yükümlülüklerini doğrudan etkileyebilecek nitelikteki her türlü değişiklik ve gelişmeyi, ilgili kişilere 10 iş günü içinde bildirecek. Bilgilendirme, Bakanlıkça uygun görülmesi halinde basın ve yayın kuruluşlarıyla yerine getirilebilecek.

Yönetmelik şikayetleri de düzenliyor. Sigortacı, kendisine yöneltilen şikayetler ile her türlü bilgi taleplerini, başvurunun kendisine ulaşmasından itibaren 15 iş günü içinde cevaplayacak. Ayrıca, şikayet ve bilgi taleplerini değerlendirip sonuçlandırmakla görevli bir şikayet birimi de kurulacak. Bu şikayet birimi, sigortacıya ulaşan tüm şikayetlere ilişkin kayıt ve istatistikleri üçer aylık dönemler itibarıyla Bakanlığa iletecek.

Sigorta ettiren, sigortalı ve lehdarların, sigortacılığa ve mevzuata ilişkin gelişmelerden sürekli olarak bilgilendirilmelerini teminen sigortacı, gerekli bilgi işlem altyapısı çalışmalarını yapmak ve bu çerçevede Bakanlıkça belirlenecek şartları yerine getirmek üzere idari ve teknik tedbirleri almakla yükümlü olacak. Sigortacı, genel hükümler ile bilgilendirme faaliyetini etkin olarak yürütebilmek amacıyla kurumsal internet sitesi oluşturacak.

İnternet sitesi kurma ve şikayetlere dönüş yapılması dışında kalan yükümlülükler sigorta acenteleri için de geçerli olacak. Ancak, sigorta şirketinin kurmuş olduğu kayıtlı veri saklayıcısı ile acentenin düzenlediği sigorta sözleşmeleri için de düzenlemenin öngördüğü biçimde bilgilendirme yapılması halinde, acentenin bilgilendirme yükümlülüğü sona erecek. Bir önceki yönetmelik ise bu yönetmelik ile yürürlükten kaldırılıyor.