Emeklilik Yatırım Fonları’na Yeni Düzenleme

Sermaye Piyasası Kurulu’nca, Emeklilik Yatırım Fonları’nın Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayınlandı. Resmi Gazete’de yayınlanan değişikliğe göre toplam fon portföyünün en fazla yüzde 20’si izahnamesi Kurul tarafından onaylanan yatırım fonu ve yabancı yatırım fonu katılma paylarına, yüzde 10’u ise yabancı borsalarda işlem gören borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılmak suretiyle değerlendirilecek.

Türkiye’de kurulu borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yapılan yatırım için bu sınırlamalar uygulanmayacak. Ancak tek bir yatırım fonunun, yabancı borsalarda işlem gören borsa yatırım fonunun ve yabancı yatırım fonunun katılma paylarına yapılan yatırım tutarı fon portföyünün yüzde 4’ünü, Türkiye’de kurulu tek bir borsa yatırım fonunun katılma paylarına yapılan yatırım tutarı ise fon portföyünün yüzde 20’sini geçemeyecek. Yabancı borsalarda işlem gören borsa yatırım fonlarının katılma payları için, izahnamesinin Kurulca onaylanmış olması şartı aranmayacak. Katılma payları fon portföyüne dahil edilen yatırım fonlarına giriş, çıkış veya erken çıkış komisyonu ödenemeyecek. İhraççı sınırı kontrolünde, fonların portföylerinde yer alan yatırım fonu/borsa yatırım fonu katılma payları dikkate alınmayacak.

Mevzuattaki değişiklikten önceki madde şöyleydi: Fon portföyünün en fazla %20’si Kurul kaydında bulunan yatırım fonu ve yabancı yatırım fonu katılma paylarına yatırılmak suretiyle değerlendirilir. Ancak tek bir yatırım fonuna yapılan yatırım tutarı, fon portföyünün %4’ünü geçemez. Bu bentte belirtilen sınırlamalar dahilinde, fon portföyünün en fazla %10’u Kurul kaydına alınma şartı aranmaksızın yabancı borsalarda işlem gören borsa yatırım fonu katılma paylarında değerlendirilebilir. Katılma payları fon portföyüne dahil edilen yatırım fonlarına giriş, çıkış veya erken çıkış komisyonu ödenemez.